Vigtig information

Copyright

Alt redaktionelt materiale, herunder tekster og grafik, der måtte forefindes på Idé-Sign’s hjemmeside, er omfattet af dansk lov om ophavsret.

Kopiering, gengivelse eller citater må kun finde sted ved forudgående skriftlig accept. Kontakt webmaster angående dette.

Hvis du finder materiale på denne hjemmeside som du ikke mener bør være her, eller som du mener at have ophavsretten til, bedes du ligeledes kontakte webmaster angående dette.

 

Persondatapolitik

Idé-Sign behandler personoplysninger om kunder, ansatte og brugere af vores hjemmeside(r).

Vi værner om personoplysningerne, og følger den til enhver tid gældende lovgivning for at beskytte disse personoplysninger.

Det er i alle tilfælde vores mål at opretholde et højt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

 

Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem kunden (her efter kaldet ‘bestilleren’ og Idé-Sign Skilte & Solafskærmning (her efter kaldet ‘leverandøren’), i det omfang de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom parterne imellem.

 

1. Tilbud og aftale
1.1 Tilbud er bindende for leverandøren 30 dage fra tilbudets udstedelse at regne.
1.2 Såfremt der er lavet aftale om udarbejdelse af skitser, layout, rentegning, tekstforslag, prøvetryk el. lign., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt selv om tilbudet ikke accepteres af bestilleren.
1.3 Aftale er indgået når bestillerens accept er modtaget af leverandøren. I tilfælde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtagen bestilling.

2. Priser
2.1 Alle priser er i DKK, ekskl. moms.
2.2 Alle priser er afgivet på grundlag af det for datoen for afgivelsen af tilbud eller ordrebekræftelse gældende niveau for lønninger, materialepriser, valutakuser og øvrige omkostninger.
2.2.1 Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, valutakurser eller øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.
2.2.2 Såfremt der under tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, valutakurser eller øvrige omkostninger, er bestilleren berettiget til at kræve prisen reguleret med sådanne dokumenterede prisfald.
2.3 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
2.3.1 Arbejde som påløber, som følge af at det grundlagsmateriale bestilleren har givet køberen viser sig at være utilstrækkeligt eller mangelfuldt.
2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger som aftales med bestilleren efter aftalens indgåen.
2.4 Alle priser er beregnet for levering fra leverandørens adresse. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser, og til evt. transportforsikring, betales af bestilleren ud over den aftalte pris. Jf. pkt. 3.3.
2.5 Ønsker bestilleren at leverandøren opbevarer færdigt arbejde eller ejendom som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering
3.1 Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt finder levering sted når leverandørens arbejde er færdigt.
3.2 Hvis forsinkelse af levering skyldes enten nogle af de i pkt. 8.1 og 8.2 nævnte omstændigheder, eller bestillerens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden i det omfang som det efter omstændighederne skønnes rimeligt.
3.3 Leveringsstedet er leverandørens adresse, med mindre andet er aftalt. Al forsendelse ud over pladsens grænser sker for bestillerens regning, jrf. pkt. 2.4, og risiko. Leverandøren er forpligtet til på bestillerens anmodning og for dennes regning, jfr. pkt. 2.4, at tegne ønsket transportforsikring.

4. Betaling
4.1 Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 14 dage fra fakturadato.
4.2 Er bestillerens forhold årsag til at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er leverandøren berettiget til delvis fakturering.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.
5.1 Leverandørens skitser, layout, rentegning, tekstforslag og lignende – også hvor de foreligger i digitalt format – tilhører leverandøren og må ikke overgives til tredjemand.
5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt til brug for leverancen, såsom forarbejder, reproduktions- og trykmedia, værktøj som f. eks. stanse- præge- eller svejseværktøj, er leverandørens ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

6. Forsinkelse
6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2 følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen såfremt han ved aftalens indgåen har præciseret betydningen af at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler
7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl som bestilleren ikke har rettet i korrektur eller prøvetryk.
7.2 Mindre afvigelser, eksempelvis i farve, fra godkendt prøve eller aftalt specifikation, berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.
7.3 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til straks at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklameres der for sent (mere end 8 dage efter modtagelse af varen) mister bestilleren retten til at gøre mangelen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan gøres indenfor rimelig tid.

8. Ansvar
8.1 I tilfælde af forsinkelse af, og/eller mangler ved, det leverede, er leverandøren uden ansvar dersom forsinkelsen skyldes eller manglen skyldes arbejdskonflikter af enhver art, eller enhver anden omstændighed som leverandøren ikke er herre over – såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militære indkaldelser i tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, rekstriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeuresituation.
8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1 omtalte ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er én af de i pkt. 8.1 nævnte omstændigheder.
8.3 I tilfælde af forsinkelse af eller i tilfælde af mangler ved det leverede, hæfter leverandøren ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jfr. pkt. 8.4.
8.4 I tilfælde af at et leveret produkt volder skade, er leverandøren kun ansvarlig hvor det kan dokumenteres at skaden skyldes at han eller hans medarbejdere har begået fejl som ikke burde have været opdaget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er aldrig ansvarlig for skade som voldes på bestillerens eller andres produktion eller på ting i hvis fremstilling disse produkter indgår, med mindre det kan dokumenteres at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed. Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren bliver pålagt ansvar, som rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor, såvel som for evt. sagsomkostninger. Bestilleren er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar for produkter leveret til bestilleren.
8.5 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfolddiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, herunder formgivning eller andet som kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar. Bestilleren er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol , som behandler spørgsmålet om leverandørens ansvar over for tredjemand.
8.6 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f. eks. originaler, materialer og lignende som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring af arbejder leverandøren har udført, jfr. pkt. 2.5. Leverandøren er dog ansvarlig såfremt det godtgøres at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans medarbejdere. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden mod skade og undergang.

9. Underleverandører
9.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejdet udføre hos underleverandører.

10. Generelt
10.1 I det omfang andet ikke fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, finder lov nr. 102 af 6. april 1906 om køb anvendelse.